Çağrı Merkezine Ulaşın

Gizlilik Sözleşmesi
  • GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1 – ) Gizli Bilginin Tanımı Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir. Madde 2 – ) Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a) büyük bir gizlilik içinde korumayı b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Madde 3 – ) Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler a) Kamuya malolmuş bilgileri, b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgileri, ifade eder. Madde 4 – ) Münhasır Hak Sahipliği Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler. Madde 5 – ) Alınması Gereken Önlemler Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir. Madde 6 – ) Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Madde 7 – ) Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. Madde 8 – ) Devir Ve Süre İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. Madde 9 – ) Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, …… Hukuku uygulanır. Madde 10 – ) Kısmi Geçersizlik İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez. Madde 11 – ) Sözleşme Değişikliği Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. Madde 12 – ) Bildirimler Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır. Madde 13 – ) Damga Vergisi Sözleşme, iki kopya olarak hazırlanmıştır. Damga vergisi yükümlülüğü taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Madde 14 – ) İşbu sözleşme aşağıda ad, soyad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında …/…/…. tarihinde yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır. Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. …/ …/ …
  • 444 60 77

    Çağrı Merkezini Arayın